lỗi
  • Giao diện này không hiển thị được nữa. Vui lòng liên hệ với ban quản trị trang web.

Hướng dẫn thi liên môn và tích hợp

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

SỞ GDĐT ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNG


Số: 12122012/THPT-DTNT

V/v: Tham gia cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các  tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 12  năm 2012

 

 

 

 

 

KHẨN

Kính gửi:

      - Các Tổ trưởng chuyên môn;

      - Các giáo viên chủ nhiệm lớp.

 

Thực hiện Công văn số 1469/SGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2012 về việc Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi này như sau:

  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

  1. Mục đích của Cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học tại trường năm học 2012-2013.

3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.

4. Tổ chức Cuộc thi 

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) được tham gia không quá 02 bài dự thi.

- Mỗi lớp ít nhất có 01 sản phẩm dự thi

- Thời gian thực hiện:

+ Thời gian nộp bài: Giáo viên chủ nhiệm thu bài dự thi của học sinh lớp mình nộp về cho đồng chí Bùi Xuân Lễ - Phó Hiệu trưởng trước ngày 03/02/2013.

+ Tổ chức chấm bài, chọn 10 – 15 bài xuất sắc để khen thưởng và gửi về Sở GD&ĐT dự thi cấp tỉnh trước ngày 25/02/2013.

 

5. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

- Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

  II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

  1. Mục đích của Cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi: Giáo viên  đang giảng dạy tại trường.

3. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; Tư liệu dạy học đã sử dụng; Tư liệu (hình ảnh, video, bản ghi chép…) về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế dạy học với học sinh; Sản phẩm của học sinh... tham gia dự án dạy học này.

4. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);

- Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...).

5. Tổ chức Cuộc thi

- Mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Mỗi tổ chuyên môn ít nhất có 01 sảm phẩm tham gia dự thi.

- Thời gian thực hiện:

+ Thời gian nộp bài: Tổ trưởng chuyên môn thu bài dự thi của tổ mình nộp về cho đồng chí Bùi Xuân Lễ - Phó Hiệu trưởng trước ngày 25/12/2012.

+ Tổ chức chấm bài, chọn 01 – 05 bài xuất sắc để khen thưởng và gửi về Sở GD&ĐT dự thi cấp tỉnh trước ngày 01/01/2013.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.  

- Tính liên môn của dự án: Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.

- Tính thực tiễn của dự án: Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

- Ứng dụng CNTT: CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

 Nhận được hướng dẫn này, các tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm lớp khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi đề nghị liên hệ đồng chí Bùi Xuân Lễ để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo: BGH, Công đoàn, ĐTN Trường;

- Lưu VT.

                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                        Bùi Xuân Lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

          A/ Trang bìa

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

          - Điện thoại:.....................................................................................

          - Email:............................................................................................

          - Họ và tên học sinh (hoặc nhóm học sinh):

                   1.............................................................................................

                   2.............................................................................................

                   3.............................................................................................

 

          B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các ứng dụng CNTT trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.


Phụ lục II

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

 

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

                   Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):

                   1. Trưởng nhóm:....................................................................

                             Điện thoại:...........................; Email:............................

                   2.............................................................................................

                   3.............................................................................................


Phụ lục III

Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên

         

1. Tên dự án dạy học

2. Mục tiêu dạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của dự án

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.

4. Ý nghĩa của dự án

Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.